Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สัดส่วนผู้ถือหุ้นอาเซียนในประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    ดนัยพงศ์ ขจรกิตติยุทธ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยนั้นนักลงทุนต่างชาติ ที่เข้า มาลงทุนในประเทศจะมีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายฉบับนี้กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งสัดส่วน ดังกล่าวนั้น นับเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการลงทุนอาเซียนเป็นอย่างมาก ฉะนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงได้ค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา ข้อกฎหมายว่าด้วยสัดส่วนผู้ถือ หุ้นต่างด้าวนี้ ในการกําหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีปัญหา หลักๆ ...