Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับกฎหมายภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน 

    ทวีสรรพ์ พัดทอง; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    โดยที่ภาษีโรงเรือนเเละที่ดินจัดเป็นรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภาษีที่ประเมินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า ผู้ครองทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี เเละการให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเเละประเมินภาษี โดยมีบทลงโทษทางอาญาไว้ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก โดยมีอัตราโทษต่ำมาก คือ โทษปรับสูงสุดกำหนดให้ปรับได้ไม่เกิน 200 บาท หรือ 500 บาท จึงไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวเเละเป็นเ ...