Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ศึกษากรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่ม 

    ทวีสันต์ วิรัชพงศานนท์; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาปัญหาการเยียวยาความเสียหายของู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ให้บริการในการได้รับการพิจารณาเยียวยาความเสียหายตามสิทธิของตน กรณีปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่มอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในคราเดียวกัน โดยศึกษาสองประเด็นด้วยกันคือ ประเด็นการกำหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ และประเด็นการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายในการไกล่เกลี่ยและดพเนินคดีแบบกลุ่มของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ...