Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนในประเทศไทย 

    บงกช เอกกาญธนกร; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน กล่าวคือ มาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 72 ทวิ ทั้งยังศึกษากฎหมาย เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ เพื่อดูแนวทางที่ต่างประเทศใช้ ปฏิบัติ และแนวคิดในการ พัฒนากฎหมายของต่างประเทศ โดยการศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะการพกพาอาวุธปืนที่ถูกต้องตาม กฎหมาย หรือ อาวุธปืนที่มีทะเบียน ...