Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชน : ศึกษากรณีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

    บัญชา แสงจันทร์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองของประชาชนที่เกิดจากระบบศาลและวิธีจารณาคดีปกครอง ตลอดจนปัญหาที่ ศาลปกครองและรัฐขาดมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ผลจากการวิจัยพบว่า 1. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในบางกรณีทำให้เกิดความ เห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องเขตอำนาจศาลที่จะให้ศาลใดเป็นผู้พิจารณาคดีระหว่างศาลปกครองกับศาล ยุติธรรม 2. เงื่อนไขการฟ้องคดีที่ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน หากไม่ดำเนินการศาลก็ จะไม่รับคำฟ้อง 3. การกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองช ...