Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางในการพัฒนากฎหมายมูลนิธิเพื่อป้องกันการกระทำทุจริต 

    นัฏวรรณ รุจิณรงค์; ประพิน นุชเอี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    มูลนิธิเป็นองค์กรตามกฎหมายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการแก้ปัญหาสังคม ประเทศไทยมีจำนวนมูลนิธิที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยมากถึง 25,048 มูลนิธิ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ปัจจุบันกลับมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นในมูลนิธิมากมาย เช่น กรรมการมูลนิธิยักยอกทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือการตั้งมูลนิธิเพื่อใช้ในการฟอกเงิน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากกฎหมายมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มาตราต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมุ่งเน้นที่เจตนารมณ์ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา ...