Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

    ปรีชา สร้อยสวน; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย อันได้แก่หลักนิติรัฐ หลัก ภารกิจของรัฐ รวมไปถึงหลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน และศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ สมาคมกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนิ ...