Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โสภาพร ศรนุวัตร; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งโลกยุคปัจจุบันมีการ พัฒนาอย่างรวดเร็ว สิ่งแวดล้อมจึงนับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเรื่อง ของการใช้น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ฉะนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการนำแนวคิด และทฤษฎีการจัดการทรัพยากรน้ำมาปรับใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในด้านของกฎหมายจะเห็นได้ว่า มีกฎหมายรวมอยู่หล ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โสภาพร ศรนุวัตร; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ โดยทำการศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ที่จะจัดทำเป็นกฎหมายแม่บทให้มีความสมบูรณ์ ศึกษาเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำ สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดเป็นกฎหมายต่อไป ตลอดจนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน