Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

  นิรมล นพสิทธิ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินเป็นมาตรการหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในการหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการประกอบธุรกิจ การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์จึงเป็นส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นย่อมมีความมั่นใจว่าแม้ลูกหนี้หรือผู้ขอสินเชื่อจะไม่ชำระหนี้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ยังสามารถที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้
 • Thumbnail

  ปัญหาการนำระบบไต่สวนมาใช้กับคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  วิสุทธิ์ สุนทรวิภาต; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในระบบวิธีพิจารณาคดีของ ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี ผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงปัญหาในการนำระบบ วิธิพิจารณาความแบบกล่าวหาและระบบวิธีพิจารณาความแบบไต่สวนมาใช้กับคดีปกครองที่อยู่ในเขต อำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในประเทศไทย อังกฤษ และเยอรมนี รวมทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง และหลักการในวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเป็นคดีปกครองในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และหลักการในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาใ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 

  ศศิภรณ์ คำวิเศษณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ" ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์และไทย จากการศึกษาพบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์ไม่เพียงพอ เนื่องจากการเกิดปัญหาเศษฐกิจในไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540 จึงทำให้รัฐบาลมีนโยบายลดจำนวนข้าราชก ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  สุพิชญา กันกา; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพของกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งกฎหมายที่ดี มีคุณภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย ได้แก่ การเสนอให้มีการจัดทำร่าง กฎหมายรองรับมาตรา 77 ในรูปแบบของพระราชบัญญัติแทนการใช้มติคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน การให้ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายที่ควรจัดทำ RIA ไม่ใช่มีเพีย ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย 

  พรรณวิภา วงศ์พานิช; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่ อาจเป็นอันตราย มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข รวมถึงแนวทางการปรับปรุง แก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข โดยดำเนินการศึกษามาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ จากการศึกษากฎหมายของประเทศไทย พบว่ามีกฎหมายที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุม การเลี้ยงสุนัขอยู่ด้วยกันหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติ การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ยวิษฐา จิโนวัฒน์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  เนื่องจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมส่งผลให้รูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ มุ่งเน้นการบริโภคมากขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน ประชากรโลกยิ่งก่อให้เกิดปัญหาการบริโภคที่สิ้นเปลืองมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งการที่จะตอบสนองความ ต้องการดังกล่าวนั้น ทำให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดผู้บริโภคในปริมาณที่มากขึ้น โดย การผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนั้นจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้หากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โดยไม่ คำนึงถึงปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูป ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในงานทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้วิธีการอื่นแทนการใช้สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  หงส์ลฏา เครือหงษ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการทดลองวิธีการอื่นแทนการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยศึกษาถึงกรณีสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรค ศึกษาถึงสถานการณ์ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย และวิเคราะห์ถึงการใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งน าไปเปรียบเทียบแนวทางการจัดการปัญหาในมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ ...
 • Thumbnail

  มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในมุมมุงทางกฎหมายมหาชน 

  บัณฑิต บุญกระเตื้อง; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีความมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์และตอบปัญหาทางกฎหมายมหาชนที่เกิดจากการบังคับใช้ มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นสิทธิของบุคคลในการที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลในขณะที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต และแพทย์ได้วินิจฉัยตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วว่าไม่มีหนทางที่จะรักษาให้หายจากอาการ หรือโรคที่เป็นอยู่ได้โดยปฏิเสธที่จะรับกระบวนการรักษาจากเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เขาถือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของขา และอาจทำให้ต้องอยู่ในสภาพไร้ศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาต่อญาติพี่น้อง ...