Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การนำการชะลอการฟ้องมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ: ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว 

    ทิพวัลย์ ด่านบรรจง; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หัวข้อ “การนําการชะลอการฟ้องมาใช้ในชั้น พนักงานอัยการ: ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว” มีวัตถุประสงค์หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยให้พนักงาน อัยการใช้การชะลอการฟ้อง กรณีความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงในคดีความผิดด้วยความรุนแรงใน ครอบครัว โดยการนําเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายในการนําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในชั้น ชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว และหาแนวทางปฏิบัติ ในการควบคุมดุลพินิจและเงื่อนไขการชะลอการฟ้องที่เหมาะสม ...