Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

  ปราโมทย์ สุวรรณแก้ว; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ของปัญหาทาง กฎหมายในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของหน่วยงานรัฐ โดยศึกษาถึง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักกรรมสิทธิ์และกระบวนการเวนคืนเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ เหมาะสมในการนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้บังคับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยวิธีการศึกษา กฎหมายเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายเวนคืนมีความ ยุ่งยากและซับซ้อนมีปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยจะทำการศึกษาเฉพาะปัญหาทางกฎหมายในกรณี ที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงต้องกำหนด ...
 • Thumbnail

  ปัญหาสถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  พรหมภัสสร พลคง; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ 2. ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ สถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างป ระเทศ 3. ศึกษาถึงสถานะของที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4. ศึกษาถึงข้อเสนอแนะเพื่อ นำมาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้มีความชัดเจนต่อไป จากการศึกษา พบว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะจัดซื้อที่ดินมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน จัดซื้อที่ดินมาจากงบประมาณของตนเอง ...