Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพักการดำเนินธุรกิจชั่วคราว: ศึกษากรณีบริษัทจำกัด 

    ธานี มะลูลีม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพักการดําเนินธุรกิจชั่วคราวของนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัดที่ก่อตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจํากัดกับกฎหมายบริษัทของต่างประเทศเช่นกฎหมาย อังกฤษ อินเดีย สิงคโปร์และฮ่องกง จากการศึกษาพบว่า แม้กฎหมายไทยบางส่วนจะมีแนวคิดเรื่องการพักการดําเนินธุรกิจ ชั่วคราว แต่กฎหมายหลักๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลการดําเนินการบริษัทของไทยยังไม่มี การกําหนดให้บริษัทที่ไม่มีการดําเนินกิจการเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้พักการดําเนินธุรกิจชั่วคราว ...