Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีโครงสร้าง การมีส่วนร่วม และสิทธิบางประการของเกษตรกร 

    พิมพิกา เสลานนท์; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรทางการเกษตรที่ถูกจัดต้องขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ คุ้มครองรักษาผลประโยชน์และปกปักษ์รักษาสิทธิเกษตรกร รวมถึงเป็นเวทีระดับชาติของเกษตรกรใน การสะท้อนปัญหาในภาคเกษตรกรรมให้รัฐบาลรับทราบปัญหาความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้มีการดําเนินการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด โดย ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ.2553 ...