Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การทำพินัยกรรม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายมรดกไทย และสปป.ลาว 

    จันที สีปาน; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป. ลาว และกฎหมายไทย ในเรื่อง “การทำพินัยกรรม” เฉพาะกรณี ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในการ จำกัดอำนาจในการทำพินัยกรรม หรือกำหนดเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ทำพินัยกรรม แบบของ พินัยกรรม และขอบเขตข้อกำหนดกฎหมายที่จำกัดอำนาจในการยกทรัพย์สินโดยพินัยกรรม