Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตราการทางกฎหมายในการป้องกันเเละควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

    จิตติกาญจน์ นุกูลชิต; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเเละมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเเละการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันเเละควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา เเละประเทศแคนาดา เพื่อนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเเละการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมแิโตรเคมี ให้ครอบคลุมเเละมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น