Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 

    กิตตาพงษ์ ช่ำชอง; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี อาญาเด็กและเยาวชน ได้มุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการด้าเนินคดีอาญา การคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงศึกษาและ วิเคราะห์การบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนทั้งในส่วนของประเทศ ไทยและของต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติทางกฎหมายในส่วนของการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนนั้น ยังมีข้อบกพร่องและปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนของ ...