Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ในกรณีเด็กและเยาวชน 

    วรณัน ดาราพงษ์; อัญธิกา ณ พิบูลย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    วิทยานิพนธ์เรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ ในกรณีเด็กและเยาวชน ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ผ่านเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ผลกระทบของการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ ซึ่งเน้นศึกษาในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเครือข่ายจึงเป็นเหตุให้การกลั่นแกล้งรังแกเปลี่ยนแปลงจากแบบดั้งเดิม พัฒนาการเกิดเป็นปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ อันทวีความรุนแรงและเกิดผลก ...