Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

    ธนพล ปัญญาสาร; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษหลักกณฑ์เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ และศึกษาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการเยียวยา ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร ทั้งนี้การกำหนดหลักเกณฑ์หรือกระบวนการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกลงโทษ อีกทั้งยังจะเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานของรัฐและประเทศชาติโดยรวมต่อไป โดยวิธีการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็ ...