Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การทำแท้งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ศึกษากรณี : เหตุให้ทำแท้งได้ หากทารกในครรภ์มารดาพิการ 

    สุดที่รัก ฤกษ์คณะ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    ปัญหาการลักลอบทำแท้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย  ความเชื่อทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมยังคงเป็นข้อโต้แย้งสำหรับการออกกฎหมายในเรื่องการทำแท้งที่มีความเห็นต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ จากประเด็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน มีผลการสำรวจพบว่ามีทารกพิการแต่กำเนิดจำนวนมาก ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุขเร่งแก้ไขปัญหาโดยจัดตั้งโครงการขึ้นทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด พร้อมศึกษาวิจัยสาเหตุเพื่อนำไปสู่การป้องกันและเยียวยาระดับชาติ ดังนั้นเรื่องที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือปัญหาเด็กที่คลอดออกมาแล้วพิการแต่กำเนิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม ...