Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินอันเป็นเหตุให้ที่ดินสาธารณะประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกปิดล้อม 

  ณัฐวุฒิ รัตนโศภิต; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินอันเป็นเหตุให้ที่ดินสาธารณะประเภท พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกปิดล้อมในครั้งนี้ผู้เขียนพบว่าสิ่งสําคัญอันเป็นต้นกําเนิดของปัญหา คือการที่กฎหมายไม่ครอบคลุมถึงปัญหาดังกล่าว กฎหมายเพียงเปิดช่องให้เจ้าที่ดินเอกชนซึ่งถูก ปิดล้อมโดยที่ดินแปลงอื่นร้องขอเปิดทางจําเป็นเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินของตนกับที่ดิน สาธารณะประโยชน์ได้เท่านั้น ทั้งกฎหมายยังไม่เปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้มีอํานาจออกเอกสาร สิทธิในที่ดินตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเว้นช่องทางเข้าออกจาก ทางสาธารณะประโ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาสถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  พรหมภัสสร พลคง; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ 2. ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ สถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างป ระเทศ 3. ศึกษาถึงสถานะของที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4. ศึกษาถึงข้อเสนอแนะเพื่อ นำมาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้มีความชัดเจนต่อไป จากการศึกษา พบว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะจัดซื้อที่ดินมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน จัดซื้อที่ดินมาจากงบประมาณของตนเอง ...