Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

    ปราโมทย์ สุวรรณแก้ว; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ของปัญหาทาง กฎหมายในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของหน่วยงานรัฐ โดยศึกษาถึง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักกรรมสิทธิ์และกระบวนการเวนคืนเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ เหมาะสมในการนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้บังคับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยวิธีการศึกษา กฎหมายเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายเวนคืนมีความ ยุ่งยากและซับซ้อนมีปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยจะทำการศึกษาเฉพาะปัญหาทางกฎหมายในกรณี ที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงต้องกำหนด ...