Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ 

    ฉัฐญา จันทร์แก้ว; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากรณีข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการนําเสนอ พระราชบัญญัติธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อเป็นการกํากับดูแลในข้อสัญญาแฟรนไชส์ภายใต้กฎหมายไทยและ เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ข้อสัญญาให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เป็น รูปธรรม ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง ต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ รวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาในการประกอบธ ...