Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาตามหลักประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

    ประภาศรี ฤกษ์อุดมสิน; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    วิทยานิพนธ์นี้มุ่งหมายศึกษาอํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อทราบถึงปัญหาการกําหนดอํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาในอดีตที่ไมสอดคล้องกับหลัก ประชาธิปไตยและสังคมการเมืองของไทย ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา ผลการศึกษาพบว่า วุฒิสภาเป็นองค์กรที่ใช้อํานาจนิติบัญญัติและมีความสําคัญต่อการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การกําหนดอํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาจึงมี ความสําคัญในการเข้าสู่การดํารงตําแหน่งของผู้ใช้อํานาจนิติบัญญัติซึ่งในอดีตนั้น ปัญหาของการ กําหนดอํานาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภา ...