Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ลักษณะบ่งเฉพาะในภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์ 

    ณัฐิญา ศิลปอนันต์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง มีการวางจำหน่ายสินค้าโดยบรรจุภัณฑ์มีความ คล้ายกับสินค้าประเภทเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่น แม้จะใช้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันก็ตาม ทั้งนี้โดยทั่วไปผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อสินค้าโดยการจดจำลักษณะภายนอกในแบบโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภคที่ไม่รู้หนังสือ ไม่อาจแยกแยะความแตกต่างจากการอ่านชื่อทางการค้า ก็จะอาศัยการจดจำลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน เช่น รูปลักษณะ กลุ่มของสี เป็นต้น สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ผู้บริโภคจะจำ ก็คือ บรรจุภัณฑ์ เมื่อบรรจุภัณฑ์มีความคล้ายกันแล้ว ย่อมสร้างความสับสนหลงผิดในกา ...