Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

  ชาคริต อิ่มเจริญกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย รวมถึงศึกษาที่มาของสภาพปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาของต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน และ ประเทศสโลวาเนีย โดยนำมาตรการทางกฎหมายของทั้งสามประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลในการเลือกศึกษาเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาแสงสว่ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

  ชาคริต อิ่มเจริญกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทาง แสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย รวมถึงศึกษาที่มาของสภาพปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาของต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน และ ประเทศสโลวาเนีย โดยนำมาตรการทางกฎหมายของทั้งสามประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อ แก้ไขปรับปรุงให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ