Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ปัญหาการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

  พิมพ์พร เห็นสว่าง; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัญหาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับต่างประเทศ และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่ากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาห ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคำนิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  สุรศักดิ์ มีบัว; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคำนิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ผู้เขียนได้ทาการศึกษาการกำหนดคำนิยาม การแบ่ง ขนาดของวิสาหกิจ หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบ และบทบัญญัติกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ จากการศึกษา พบว่าในปัจจุบันคำนิยาม SMEs ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ยังมีปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ได้แก่ การแบ่ง ขนาดของวิสาหกิจซึ่งไม่มีการแยกคำนิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ...