Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชน : ศึกษากรณีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

  บัญชา แสงจันทร์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองของประชาชนที่เกิดจากระบบศาลและวิธีจารณาคดีปกครอง ตลอดจนปัญหาที่ ศาลปกครองและรัฐขาดมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ผลจากการวิจัยพบว่า 1. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในบางกรณีทำให้เกิดความ เห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องเขตอำนาจศาลที่จะให้ศาลใดเป็นผู้พิจารณาคดีระหว่างศาลปกครองกับศาล ยุติธรรม 2. เงื่อนไขการฟ้องคดีที่ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน หากไม่ดำเนินการศาลก็ จะไม่รับคำฟ้อง 3. การกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองช ...
 • Thumbnail

  การได้มาซึ่งตุลาการหรือผู้พิพากษากับความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย 

  ศันสนีย์ ช้างเปี่ยม; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จากประเด็นปัญหาที่ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาเสนอให้มีการยุบศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญให้กลายเป็นแผนกหนึ่งของศาลฎีกาแล้วให้กลับไปใช้รูปแบบคณะตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้มีการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งตุลาการหรือผู้พิพากษา โดยกล่าวอ้าง ถึงการได้มาซึ่งตุลาการหรือผู้พิพากษาปราศจากซึ่งความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย ผู้วิจัยได้ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหากรณีองค์กรตุลาการต้องเผชิญกับข้อกล่าวอ้างถึงความขอบธรรม ในทางประชาธิปไตยกับการไต้มาซึ่งตุลาการหรือผู้พิพากษาตังกล่าว และหากมีการยุบศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญโดยกลับไปใช้ระบบศาลเตี่ ...