Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญาในการกระทำความผิดศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา 

    ณัชชา กำแก้ว; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์อายุและบทลงโทษของเด็กและเยาวชนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (2)เพื่อศึกษาความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน (3)เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กและเยาวชน ในการกระทำผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามกฎหมายต่างประเทศและของไทย(4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการลงโทษเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำความผิดอาญา ในต่างประเทศเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย(5)เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรในการแก้ไขกฎ ...