Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติผู้เยาว์จากการกระทำผิดทางเพศ 

    ชนะศักดิ์ ศิริทรัพย์; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

              ปัจจุบันมีผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากที่กลับตัวกลับใจพร้อมกลับคืนสู่สังคม โดยเฉพาะผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กที่สังคมควรจะให้การยอมรับ และให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ แต่เหตุที่บุคคลนั้นมีทะเบียนประวัติอาชญากรรม หรือประวัติอาชญากรติดตัว ทำให้เขาเหล่านั้นถูกสังคมรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นที่ยอมรับ ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน เมื่อขาดการศึกษา ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ เป็นผลให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งยังเป็นภาระแก่สังคม และประเทศชาติอีกด้วย           ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งแนวความคิดใ ...