Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้กระทำความผิดทางอาญากรณีศึกษาเด็กและเยาวชน 

  ขวัญเรือน ลีโคกกลาง; เกียรติพร อำไพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและที่มาเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์มาตรการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายต่างประเทศที่อาจนำมาปรับใช้ในประเทศไทย วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบกฎหมายไทยเพื่อให้มีความชัดเจนและมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติผู้เยาว์จากการกระทำผิดทางเพศ 

  ชนะศักดิ์ ศิริทรัพย์; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

            ปัจจุบันมีผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากที่กลับตัวกลับใจพร้อมกลับคืนสู่สังคม โดยเฉพาะผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กที่สังคมควรจะให้การยอมรับ และให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ แต่เหตุที่บุคคลนั้นมีทะเบียนประวัติอาชญากรรม หรือประวัติอาชญากรติดตัว ทำให้เขาเหล่านั้นถูกสังคมรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นที่ยอมรับ ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน เมื่อขาดการศึกษา ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ เป็นผลให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งยังเป็นภาระแก่สังคม และประเทศชาติอีกด้วย           ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งแนวความคิดใ ...