Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

    ริญญาภัทร์ ณ สงขลา; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    ปัจจุบันในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับสภาพสังคมที่ได้มีความเจริญ และเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญ พันธุ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนาให้ทัดเทียมกับหลายๆประเทศทั่วโลก จึงจําเป็นที่ จะต้องปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมตามสภาพของสังคมในปัจจุบัน ประเทศไทยจึงได้มี การประกาศใช้กฎหมายเพื่อรับรองและคุ้มครองบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวให้ เป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังถือประโยชน์ สูงสุดของเด็กบริสุทธิ์ที่เกิดโดยอ ...