Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

    ธิติพงศ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายและหาแนวทางกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 นี้ได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้งานด้านกระบวนการยุติธรรมที่มีความจำเป็นต่อการสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดในสังคม ...