Wisdom Repository Repository

มองความคิดและจุดยืนทางการเมืองของคนไทยผ่านการเลือกตั้ง

มองความคิดและจุดยืนทางการเมืองของคนไทยผ่านการเลือกตั้ง

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-05-22T10:33:25Z
dc.date.available 2019-05-22T10:33:25Z
dc.date.issued 2562-05-18
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 th
dc.identifier.other c-190518063049 (18 พ.ค. 62/07:50)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4403
dc.description.abstract การจัดตั้งรัฐบาลมีความผันผวนเพราะว่าไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายใดได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำให้ความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมเชิงวัฒนธรรมขยายตัวในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มอำนาจอนุรักษนิยมแบบจารีตออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อดำรงอำนาจต่อไปผ่านกลไกวุฒิสภา อย่างไรก็ตามระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมทำให้ความหลากหลายทางความคิดและจุดยืนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนในสังคมไทยแสดงออกมาผ่านพรรคการเมืองที่พวกเขาเลือก การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้เราเข้าใจความคิดทางการเมืองของคนไทยมากขึ้น และเห็นถึงความหลากหลายทางความคิดและความเชื่อของผู้คนในสังคมไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมองภาพสะท้อนจากบรรดาพรรคการเมืองที่พวกเขาเลือกเข้ามานั่นเอง th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject การเลือกตั้ง 2562 th
dc.subject จุดยืนทางการเมือง 2562 th
dc.subject.other การเลือกตั้งปี 2562 th
dc.title มองความคิดและจุดยืนทางการเมืองของคนไทยผ่านการเลือกตั้ง th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language