Show simple item record

dc.contributor.advisorดุจเดือน พันธุมนาวิน
dc.contributor.authorกันยพัชร์ จินายง
dc.date.accessioned2019-06-10T07:09:35Z
dc.date.available2019-06-10T07:09:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifierb190501th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4421
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มุ่งการสังเคราะห์งานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการทำงานของบุคคล ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานซึ่งการ วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุน ทางสังคมของหัวหน้ากับพฤติกรรมการทำงานของบุคคลว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด และพบผลที่ เด่นชัดในตัวแปรปรับประเภทใดบ้าง และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคน รอบข้างกับพฤติกรรมการทำงานของบุคคลว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด และพบผลที่เด่นชัดในตัวแปร ปรับประเภทใด มีตัวแปรอิสระคือการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า และการสนับสนุนทาง สังคมของคนรอบข้าง ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการทำงานโดยรวม ซึงประกอบด้วย 4 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัย พฤติกรรมการ ทำงานอย่างพลเมืองดีและพฤติกรรมการทำงานอย่างประหยัดทรัพยากร มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าสถิติ n, r และ fth
dc.description.abstractกลุ่มตัวอย่าง คือ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึง งานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ. 2542-2557 จาก การสืบค้นได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 เรื่อง แบ่งเป็นงานวิจัยในประเทศไทย 29 เล่ม งานวิจัยต่างประเทศ 24 เล่ม ซึ่งมีการคัดเลือกโดยงานวิจัยนั้นต้องเป็นงานวิจัยประเภท ศึกษาสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Comparative–correlation Study) และรวบรวมข้อมูลข้อมูลด้วยแบบวัด ชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summates Rating Scale) แบ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุน สังคมของหัวหน้าจำนวน ทั้งสิ้น 33 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 62.26) และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนสังคมของคนรอบข้างจำนวน ทั้งสิ้น 20 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 37.74) โดยมีค่าขนาด อิทธิพลรวมทั้งสิ้น 246 ค่าth
dc.description.abstractจากผลการวิเคราะห์อภิมานมีผลการวิจัยที่สำคัญได้ดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า กับพฤติกรรมการทำงาน ของบุคคลโดยรวม เมื่อจำแนกตามตัวแปรปรับตามลักษณะของงานวิจัย จากผลการวิเคราะห์อภิ มาน พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่ตัวแปรตามในกลุ่มนักวิจัยเพศหญิงและกลุ่มรายงานการวิจัยใน ต่างประเทศ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ากับพฤติกรรมการทำงานของ บุคคลโดยรวม เมื่อจำแนกตามตัวแปรปรับตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย จากผลการ วิเคราะห์อภิมาน พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในกลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.60) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง กับพฤติกรรมการทำงาน บุคคลโดยรวม เมื่อจำแนกตามตัวแปรปรับตามลักษณะของงานวิจัย จากผลการวิเคราะห์อภิมาน พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่ตัวแปรตามในกลุ่มผู้วิจัยเพศหญิงและกลุ่มรายงานการวิจัยใน ต่างประเทศ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของของคนรอบข้าง กับพฤติกรรมการ ทำงาน เมื่อจำแนกตามตัวแปรปรับตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย จากผล การวิเคราะห์ อภิมาน พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในกลุ่มรายได้มาก (ค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.70) สาหรับข้อเสนอแนะการปฏิบัติควรส่งเสริมกรสนับสนุนทางสังคมแก่กลุ่มที่มีรายได้มาก และกลุ่มเพศชาย เพราะพบความสัมพันธ์ที่เด่นชัด เพื่อให้เกิดผลดีในการทำงาน ส่วนการวิจัยใน อนาคต ดังนี้ 1) ควรมีการพัฒนานักวิจัยวิจัยในประเทศให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน วิจัย เพื่อสามารถนำผลการวิจัยมาใช้สังเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานได้ 2) ควรมีการแสดงค่า ดัชนีมาตรฐาน ที่หลากหลายค่า เช่น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation) ในกลุ่มย่อยที่แบ่งตามลักษณะชีวสังคมในการวิจัยเพื่อให้งานวิจัยได้แสดงเห็นถึงผล การศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัยต่อไปได้th
dc.format.extent189 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectพฤติกรรมการทำงานth
dc.subjectหัวหน้าth
dc.subject.otherทรัพยากรมนุษย์ -- การบริหารth
dc.titleการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการทำงานของบุคคล ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานth
dc.title.alternativeSynthesis of relationship between social support and work behavior: a meta-analysis approachth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record