Show simple item record

dc.contributor.advisorหลี่ เหรินเหลียงth
dc.contributor.authorกิตติกร เมืองเกิดth
dc.date.accessioned2019-06-12T07:51:27Z
dc.date.available2019-06-12T07:51:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifierb190491th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4435
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนชุมชนดอนสัก 2) ศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตของของประชาชน และ 3) ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบทางลบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต่อการพัฒนาในเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-Informant) จำนวน 18 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non -Participant Observation)th
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อชุมชน ดังนี้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการของบริษัทราชาเฟอร์รี่ จำกัด และบริษัทซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด เริ่มก่อให้เกิดผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของประชาชน ซึ่งเห็นได้จากชุมชนเต็มไปด้วยขยะ 2) ปัญหาการขุดลอกร่องน้ำและทิ้งดินเลนลงทะเลของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลดอนสัก ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขth
dc.description.abstractปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) ปัญหาคุณภาพของแรงงาน เกิดจากการถ่ายเทแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอาจมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ด้อยคุณภาพเข้ามาประกอบอาชีพ ด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าแรงงานคนไทยมาก ซึ่งคาดว่าเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจจะมีการเคลื่อนย้ายมาของแรงงานเข้ามาอีกจำนวนมาก 2) ปัญหาราคาสินค้าที่ขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลดอนสัก ต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงไปด้วย และนอกจากนี้ยังทำให้ราคาที่ดินในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นth
dc.description.abstractผลกระทบต่อสังคม ประกอบด้วย 1) การเข้ามาจับจองที่ดินสาธารณะ เพื่อใช้ปลูกสร้างเป็นที่พักอาศัย ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น การไปทำลายพื้นที่ป่าไม้ การไปทำลายพื้นที่ป่าชายเลนอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสืบเนื่องถึงการทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากครัวเรือนลงในทะเล จนส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนการเข้ามาครอบครองพื้นที่ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มนักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการรุกล้ำที่ดินสาธารณะ 2) ปัญหาการขาดที่อยู่อาศัย อันเป็นผลสืบเนื่องจากจำนวนครัวเรือนที่มีเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลตำบลดอนสัก ทำให้พื้นที่บางส่วน มีประชาชนเข้าไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส่งผลให้พื้นที่สาธารณะถูกทำลายลงไปอย่างรวดเร็วth
dc.format.extent289 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherการท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อมth
dc.subject.otherการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทยth
dc.subject.otherแหล่งธรรมชาติ -- การอนุรักษ์th
dc.subject.otherแหล่งท่องเที่ยวth
dc.titleผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อวิถีชุมชน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีth
dc.title.alternativeThe impact of tourism on lifestyle a case study of Tumbon Donsak, Suratthani Provinceen
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record