Show simple item record

dc.contributor.advisorวิสาขา ภู่จินดา
dc.contributor.authorธัญญ์ฐิตา เสถียรนนท์ชัย
dc.date.accessioned2019-06-12T08:30:02Z
dc.date.available2019-06-12T08:30:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier190477
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4439
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดประชุมสีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย กรณีศึกษาองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคบริการ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดประชุมสีเขียว ทำการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์การจัดประชุมสีเขียวและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานขององค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting และผ่านการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจัดประชุมสีเขียว โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งการรับรองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Green Meeting และ Green Meeting Plus ทำการเลือกตัวอย่างมา 11 องค์กร ได้แก่ ภาคเอกชน 9 แห่ง และภาครัฐ 2 แห่ง นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพรรณนาความ หาปัจจัยและปัญหาที่มีผลต่อการจัดประชุมสีเขียว แล้วทำการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อหาแนวทางการจัดประชุมสีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทยต่อไปth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจัดประชุมสีเขียวมากที่สุดคือ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร รองลงมาคือ ความร่วมมือของพนักงานในองค์กร ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดประชุมสีเขียวพบว่าการขาดความร่วมมือของพนักงานหรือผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุด รองลงมาคือ ความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการรับรองการจัดประชุมสีเขียว สำหรับแนวทางในการจัดประชุมสีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมี 4 แนวทางหลัก คือ 1) การเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและประชาสัมพันธ์ด้านการจัดประชุมสีเขียว 2) ประสานความร่วมมือ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยดำเนินงานด้านการจัดประชุมสีเขียว 3) การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้การฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รองรับการจัดประชุมสีเขียวให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 4) การจัดทำต้นแบบของผู้บริหารหรือผู้นำ โดยมีแนวปฏิบัติจากผู้บริหาร เช่น การประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้นth
dc.format.extent161 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherสิ่งแวดล้อม -- การประชุมth
dc.subject.otherการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม -- ไทยth
dc.titleแนวทางการส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยth
dc.title.alternativeGuidelines for encouraging the green meeting in Thailandth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
thesis.degree.levelMaster's
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อม
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record