การประยุกต์เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุและ Finite-state automaton กับระบบ Interactive voice response system

Citation
โดม โล่ห์เพ็ชร์, 2516- (2003). การประยุกต์เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุและ Finite-state automaton กับระบบ Interactive voice response system. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/444.
View online Resources
Collections