Show simple item record

dc.contributor.advisorจุฑารัตน์ ชมพันธุ์
dc.contributor.authorวาทิต ส่องศิริ
dc.date.accessioned2019-06-13T01:40:12Z
dc.date.available2019-06-13T01:40:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifierb190469
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4448
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาหน่วยงาน และด้านประสิทธิผล 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 3) เสนอแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) และเสนอแนวทางในการจัดทำการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมแก่องค์กรอื่นๆโดยการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interviews) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เคยร่วมกิจกรรมการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) ร่วมกับการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)th
dc.description.abstractผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยที่ส่งต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการบริหารจัดการ คือ นโยบาย บุคลากร งบประมาณ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ การส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน คือ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน ส่วนสุดท้ายคือ ด้านประสิทธิผล โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ความครอบคลุมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ หลังทำกิจกรรมร่วมกันth
dc.description.abstractแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 1) ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 2) ควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และควรมีการลดข้อกังวลของประชาชน 3) ควรมีการรับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานราชการ 4) ควรมีการดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้เขตประกอบการให้มากขึ้น 5) ควรมีการทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก และ 6) ควรมีการจัดและร่วมกิจกรรมกับทุกชุมชนรอบเขตประกอบการ ด้านงบประมาณ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ควรกำหนดวงรัศมีของมลภาวะที่ออกจากโรงงานให้กว้างขึ้น ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และสุดท้ายด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนรอบเขตประกอบการ 1) ควรมีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาช่วยสนับสนุนเกษตรกร 2) การรับประชาชนในพื้นที่เข้าเป็นพนักงานมวลชนสัมพันธ์ และ 3) ควรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนth
dc.format.extent139 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจth
dc.subject.otherความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ไทยth
dc.titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)th
dc.title.alternativeFactor affecting of corporate social responsibility (CSR) : a case study of IRPC Public Company Limitedth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
thesis.degree.levelMaster's
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อม
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record