Show simple item record

dc.contributor.advisorจินตนา อมรสงวนสินth
dc.contributor.authorภัทราวดี วัฒนสุนทรth
dc.date.accessioned2019-06-13T07:25:48Z
dc.date.available2019-06-13T07:25:48Z
dc.date.issued2015th
dc.identifier.otherb190471th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4451th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractจากปัญหาการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มากเกินไปของเกษตรกรในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร รวมถึง สุขภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในระบบนิเวศนั้นๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้เขียนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ทำการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในระบบนิเวศนาข้าว จังหวัดชัยนาท กรณีศึกษา เป็ดไล่ทุ่ง จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในนาข้าวที่มีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งของจังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาเส้นทางการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของเป็ดไล่ทุ่งจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของเป็ดไล่ทุ่ง 3) เพื่อศึกษาผลจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ต่อห่วงโซ่อาหารของเป็ดไล่ทุ่งในระบบนิเวศนาข้าวของจังหวัดชัยนาท 4) เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศนาข้าวที่มีผลต่อสุขภาพของเป็ดไล่ทุ่งth
dc.description.abstractวิธีการศึกษาแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาทางด้านสังคม ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรผู้ทำนาและเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในอำเภอวัดสิงห์และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ส่วนที่สองเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยทำการวิเคราะห์ปริมาณการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดิน ตะกอนดิน น้ำ และเมล็ดข้าวตก และทำการวิเคราะห์ Cholinesterase ในตัวอย่างซีรัมเป็ดเพื่อนามาวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงด้านนิเวศพิษวิทยาจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในระบบนิเวศนาข้าว จังหวัดชัยนาท และศึกษาผลกระทบจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของเป็ดไล่ทุ่งและระบบนิเวศนาข้าวจังหวัดชัยนาทth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่าในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมมีการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช 5 กลุ่ม คือสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่ม Carbamate สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่ม Organocholine สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่ม Organophosphorus สารกำจัดเชื้อรา (Fungicide) และ สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) ซึ่งปริมาณการตกค้างในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของทั้ง 2 อำเภอ นั้นมีปริมาณที่แตกต่าง กัน โดยตัวอย่างที่สิ่งแวดล้อมที่เก็บจากอำเภอวัดสิงห์จะพบปริมาณการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในปริมาณที่สูงกว่าตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่เก็บจากอำเภอหันคาเกือบทุกชนิด แต่ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของอำเภอหันคาจะตรวจพบการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์มากชนิดกว่าตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในอำเภอวัดสิงห์ เมื่อนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาทาการจัดทำเกณฑ์การประเมินการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์พบว่าตัวอย่างสิ่งแวดล้อมนั้นมีการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เกินจากค่า Acceptable Daily Intake (ADI) ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดทำเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงเทียบกับค่า ADI ของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์แต่ละชนิด ส่วนเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีผลต่อสุขภาพของเป็ดไล่ทุ่งได้ใช้ค่า %Cholinesterase Enzyme Inhibition เป็นตัวบอกถึงค่าความเสี่ยงที่สิ่งมีชีวิตได้รับเข้าไปในร่างกาย จากเกณฑ์การประเมินพบว่าตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของ อำเภอวัดสิงห์ และ อำเภอหันคามีการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับค่า ADI ส่วนความเสี่ยงจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ต่อสุขภาพของเป็ดไล่ทุ่งเมื่อดูจากการค่า%Cholinesterase Enzyme Inhibition พบว่าตัวอย่างซีรัมเป็ดไล่ทุ่งมี %Cholinesterase Enzyme Inhibition สูงในทั้ง 2 อำเภอ จึงทำให้ทราบได้ว่าการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในนาข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 อำเภอ มีความเสี่ยงที่จะได้รับสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เข้าสู่ร่างกาย จากการศึกษานี้ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสัมผัสกับตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของอำเภอวัดสิงห์ และ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและความเสี่ยงที่จะส่งผลถึงอาชีพการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในนาข้าวของเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้ในการเฝ้ าระวังความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการตายของเป็ดไล่ทุ่ง และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเตือนภัยให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาข้าวได้เห็นถึงผลเสียจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มากเกินไปต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรเองth
dc.description.abstractจากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าการที่เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบการทำนาจากการทำนาภายในครัวเรือนเป็นการทำนาที่เน้นผลผลิตเป็นสำคัญนั้น ทำให้เกษตรกรต้องมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชสัตว์เป็นจำนวนมาก จึงทาให้เกิดการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนาข้าวเป็นจำนวนมาก การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในระบบนิเวศนาข้าวอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนาข้าวนั้นทำให้เกิดการเสียสมดุลขึ้นในระบบนิเวศ และยังอาจส่งผลมายังตัวเกษตรกรเองอีกด้วยth
dc.description.provenanceSubmitted by นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยศิลปากร_2562 (บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ) (budsak.a@nida.ac.th) on 2019-06-13T07:25:48Z No. of bitstreams: 1 b190471.pdf: 14280848 bytes, checksum: 48316e541678d6244e792a795cb1f69f (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2019-06-13T07:25:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b190471.pdf: 14280848 bytes, checksum: 48316e541678d6244e792a795cb1f69f (MD5) Previous issue date: 2015th
dc.format.extent176 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherศัตรูพืช -- การควบคุม -- ไทยth
dc.subject.otherสารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม -- ไทยth
dc.subject.otherสารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม -- การประเมินความเสี่ยงth
dc.subject.otherยากำจัดศัตรูพืช -- ไทยth
dc.subject.otherยากำจัดศัตรูพืช -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -- ไทยth
dc.titleการประเมินความเสี่ยงด้านนิเวศพิษวิทยาจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในระบบนิเวศนาข้าว จังหวัดชัยนาท : กรณีศึกษาเป็ดไล่ทุ่งth
dc.title.alternativeEcological risk assessment of pesticide residues in paddy field ecosystem in Chai-Nart Province : a case study of grazing ducksth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record