Show simple item record

dc.contributor.advisorพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ตth
dc.contributor.authorภัคษิมณฐ์ ปานเกตุth
dc.date.accessioned2019-06-13T09:44:58Z
dc.date.available2019-06-13T09:44:58Z
dc.date.issued2015th
dc.identifier.otherb190489th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4458th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการกำหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับความเป็นเหตุเป็นผลในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 3) ศึกษาผลลัพธ์จากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าใครเป็นผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interviewing) จากบุคคลที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นth
dc.description.abstractการศึกษาพบว่า ชนชั้นนำเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งนำแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สำหรับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ชนชั้นนำ คือ ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และนายทุนท้องถิ่น ใช้อำนาจกดทับความเป็นเหตุเป็นผลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแต่งตั้งองค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมในระดับตำบล การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยผู้บริหารท้องถิ่น การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนผลลัพธ์จากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ชนชั้นนำเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก และแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนน้อยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นth
dc.description.abstractแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น มีดังนี้ 1) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง ภายใต้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ และการพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 2) การกำหนด กฎหมายให้มีองค์กรที่รับผิดชอบการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) การปรับปรุงโครงสร้าง ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านมาตรการทางด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาท้องถิ่นและเกื้อหนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 4) การพัฒนาข้าราชการท้องถิ่นโดยจัดฝึกอบรมเพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ และชี้แจงการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง รวมทั้งต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลจากการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และ 5) การปรับสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากภาคประชาชนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนth
dc.description.provenanceSubmitted by นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยศิลปากร_2562 (บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ) (budsak.a@nida.ac.th) on 2019-06-13T09:44:58Z No. of bitstreams: 1 b190489.pdf: 1493566 bytes, checksum: 6120165b3a62d9f74255d6386202b80c (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2019-06-13T09:44:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b190489.pdf: 1493566 bytes, checksum: 6120165b3a62d9f74255d6386202b80c (MD5) Previous issue date: 2015th
dc.format.extent198 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการวางแผนทางสังคม -- ไทยth
dc.subject.otherการเปลี่ยนแปลงทางสังคมth
dc.titleอำนาจและความเป็นเหตุเป็นผลกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาth
dc.title.alternativePower and rationality towards local development planning a case study of one sub-district municipality in Nakhom Ratchasima Provinceth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record