ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่นจังหวัดลพบุรี

Citation
ญานันท์ ใจอาจหาญ (2014). ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่นจังหวัดลพบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4459.
View online Resources