การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0กรณีศึกษา: สถาบันการเงินประเภทธนาคาร

Citation
วิริยา ลีลาสุธานนท์ (2018). การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0กรณีศึกษา: สถาบันการเงินประเภทธนาคาร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4472.
View online Resources
Collections