Show simple item record

dc.contributor.advisorฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์th
dc.contributor.authorชนะศักดิ์ ศิริทรัพย์en
dc.date.accessioned2019-06-23T06:52:17Z
dc.date.available2019-06-23T06:52:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifierb204610
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4486
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
dc.description.abstract          ปัจจุบันมีผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากที่กลับตัวกลับใจพร้อมกลับคืนสู่สังคม โดยเฉพาะผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กที่สังคมควรจะให้การยอมรับ และให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ แต่เหตุที่บุคคลนั้นมีทะเบียนประวัติอาชญากรรม หรือประวัติอาชญากรติดตัว ทำให้เขาเหล่านั้นถูกสังคมรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นที่ยอมรับ ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน เมื่อขาดการศึกษา ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ เป็นผลให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งยังเป็นภาระแก่สังคม และประเทศชาติอีกด้วย           ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งแนวความคิดในเรื่องของการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรได้เปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาให้ความสำคัญต่อตัวผู้กระทำผิดที่กลับตนเป็นคนดีให้สามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ และจากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพราะตระหนักถึงสิทธิเด็ก และต้องการให้เด็กได้รับการรับรองคุ้มครอง จึงเห็นควรนำมาตรการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศ มาเป็นแนวทางในการนำหลักการและเหตุผลของกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการตรากฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทย เพื่อที่จะให้ผู้กระทำผิดกลับมามีสิทธิต่าง ๆ ลดผลกระทบที่บุคคลนั้นจะได้รับ และทำให้สามรถกลับสู่สังคมได้อีกครั้งth
dc.description.abstract          Nowadays, there are a significant number of criminals, who have reformed and improved their behavior and expecting to reintegrate back into the society, particularly youth offenders that should receive acceptance and opportunities from the public. However, with the criminal record or the criminal background, these offenders were loathed by the society, treated unfairly, and rejected. Consequently, it leads to the lack of career opportunity, both in the private and government sector. Without proper education, occupation, and financial support for a living, these individuals are unable to live in the community civilly. They further become a burden to the society and the nation.           Regarding all the reason mentioned above and the changed of the opinion toward the continuation of the criminal record, that concern and gave importance to the rehabilitation of the offenders, center on reforming their behavior to be a better person, to unite back into the society. Besides, Thailand has now entered the association of the Convention on the Rights of the Child, since the government aware of the issue and need all children to be protected. Therefore, the nation should have taken the foreigner's measurement to eliminate the criminal record, to be a guideline and rationality support of the law. Make use of the legislation concept and adopt the idea of removing the criminal records to the Thai law. Hence, the offenders will be able to regain the rights along with reducing the effects that could occur to the criminals and reintegrate back into the society.en
dc.format.extent104 แผ่น
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isotha
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectทะเบียนประวัติอาชญากรรมth
dc.subjecte-Thesis
dc.subjectการลบทะเบียนประวัติอาชญากรth
dc.subject.otherเด็ก -- การกระทำผิดth
dc.subject.otherเด็ก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยth
dc.subject.otherอาชญากรรมของเด็ก -- ไทยth
dc.titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติผู้เยาว์จากการกระทำผิดทางเพศth
dc.title.alternativeLegal issues about deletion of minority records from sex offensesen
dc.typeTexten
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster's
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record