Show simple item record

dc.contributor.advisorชัยยุทธ ชิโนกุลth
dc.contributor.authorสิทธิศักดิ์ ฉันทวโรth
dc.date.accessioned2019-06-23T07:10:55Z
dc.date.available2019-06-23T07:10:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifierb204536
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4497
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
dc.description.abstract    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการคงอยู่ในงานและระดับความผูกพันต่อองค์การของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า 2) เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าทั้งหมดจำนวนจำนวน 1,382 คนได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ 434 ชุด สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการโดยใช้สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Least Squares Regression Analysis) และสถิติ T-Test กับ F-Test     ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับ “มาก” ระดับความคิดเห็นต่อการคงอยู่ในงานอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อศึกษาการคงอยู่ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Least Squares Regression Analysis) พบว่าค่าตอบแทน การสนับสนุนของหัวหน้า การอบรมและพัฒนา ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ความก้าวหน้าในงาน และการเดินทางทำงาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกำลังพลพบว่ากำลังพลที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประเภทของตำแหน่ง  สถานภาพสมรส ระยะทางจากที่พักถึงที่ทำงาน และอายุการทำงานกับองค์การ ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน     ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า การเดินทางทำงานช่วงเช้าและเย็นการจราจรติดขัดมาก นอกจากนี้โรงงานมีสภาพอากาศอุณหภูมิสูงในช่วงบ่ายและมีพัดลมไม่เพียงพอ และการป้องกันความปลอดภัยในการทำงานไม่ดีเท่าที่ควร       ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าองค์การควรพัฒนาปัจจัยการคงอยู่ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การให้เพิ่มขึ้นและนำผลจากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การได้อย่างยาวนาน ได้แก่ การรักษาบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์การth
dc.description.abstract    The research investigates in: 1) To study the level of employee retention and organizational commitment of employee in the Phra Chulachomklao naval dockyard. 2) To examine on employee retention impacted on organizational commitment of employee in the Phra Chulachomklao naval dockyard. 3) To Compare with employees in the Phra Chulachomklao naval dockyard on organizational commitment. The study is a both quantitative and qualitative researchers. The quantitative research uses a questionnaire to collect data from 1,382 total naval personnel of Phra Chulachomklao naval dockyard, 434 questionnaires are collected. The qualitative research uses unstructured observation. Data is analyzed by using weighted least squares regression analysis, T-Test and F-Test.     The quantitative research shows some of them considers on the whole organizational commitment and employee retention at “High” level. When analyzing multiple regression least squares method can find compensation, supervisor support, training & development, work-life balance, career development, and work commute affect organizational commitment, compensation is the most predictive power. When comparing of employees in the Phra Chulachomklao naval dockyard on organizational commitment to find personal factors as gender, age, marital status, type of location, commuting distance to work, and period of work with organizations on organizational commitment has different.     According to qualitative research, Traveling mainly by car, motorcycle and the welfare bus. It may come from the public transport at Phra Samut Chedi to the Phra Chulachomklao naval dockyard. In addition, the working environment in the factory is very hot in the afternoon, and security is not good at work.     On the instructions, the organization should develop employee retention factors to increase the efficiency of the organization and applied to the planning of personnel to stay with the organization for a long time. It is important to maintain personnel that are important to the organization.en
dc.format.extent165 แผ่น
dc.format.extentapplication/pdf
dc.language.isotha
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการคงอยู่ในงานth
dc.subjectการถดถอยพหุคูณวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนักth
dc.subjecte-Thesisen
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การth
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การ -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.titleปัจจัยการคงอยู่ในงานต่อความผูกพันต่อองค์การของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าth
dc.title.alternativeRetention factors on organizational commitment of Phra Chulachomklao Naval Dockyard employeesen
dc.typeTexten
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster's
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record