Show simple item record

dc.contributor.advisorสุวารี นามวงค์th
dc.contributor.authorรัศมี อิสลามth
dc.date.accessioned2019-06-23T07:31:34Z
dc.date.available2019-06-23T07:31:34Z
dc.date.issued2018th
dc.identifier.otherb204758th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4505th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใน  การปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา : พนักงานส่วนงานภาคพื้นดิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร   โดยมีคำถามวิจัยทั้งหมดสี่คำถาม คือ 1) อะไรคือความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   2) อะไรคือความสัมพันธ์  ระหว่างปัจจัยในด้านแรงจูงใจภายในกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  3)  อะไรคือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านแรงจูงใจภายนอก กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และ  4) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานของพนักงาน และ ความผูกพันต่อองค์กรเป็นอย่างไร    โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ซึ่งมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานปฏิบัติงาน ภาคพื้นดินในแผนกต่างๆของสายการบินไทยไล้อนแอร์      ที่มีการเข้างานแบบเป็นกะ  (Shift Work) จำนวน 400 คน   โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร   โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาอิทธิพลว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร    ผลการวิจัยสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์และคำถามการวิจัยพบว่า ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยปัจจัยความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตมีอิทธิพลมากที่สุดต่อความพึงพอใจในการทำงาน   โดยปัจจัยความต้องการดำรงชีวิตอยู่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานรองลงมา และ ปัจจัยความต้องการความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและสังคมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานตามลำดับ   โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญกับความพึงพอใจในการทำงาน    ในส่วนของปัจจัยแรงจูงใจภายในนั้น พบว่า อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการทำงาน  โดยการได้รับการยอมรับ, ลักษณะของงาน ,  ความก้าวหน้าในงาน และ . ความรับผิดชอบในงาน  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญกับความพึงพอใจในการทำงานตามลำดับ   สำหรับปัจจัยแรงจูงใจภายนอกนั้น พบว่า อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการทำงานเช่นกัน  โดยเงินเดือนและผลตอบแทน, เทคนิคการควบคุมดูแล,  สภาพแวดล้อมในการทำงาน, นโยบายและการบริหารงาน และ ความมั่นคงในงาน    มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญกับความพึงพอใจในการทำงานตามลำดับ   นอกจากการนี้การศึกษาครั้งนี้มีผลประโยชน์ต่อทางด้านวิชาการและการบริหารองค์การ    โดยผลทางการศึกษาทำให้ทราบว่าถึงองค์ประกอบของความพึงพอในใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร   ซึ่งองค์ประกอบความพึงพอใจในงาน พบว่า มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร  โดยความพึงพอใจในปัจจัยปัจจัยด้านลักษณะงาน , ความพึงพอใจในปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ,  ความพึงพอใจในปัจจัยปัจจัยด้านค่าจ้างและสวัสดิการ, ความพึงพอใจในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  และ ความพึงพอใจในด้านการปกครองบังคับบัญชา  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญกับความพึงพอใจในการทำงานตามลำดับ จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นได้ว่า องค์การควรให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง แรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทำงานและเกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น    ซึ่งความผูกพันต่อองค์การจะส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกที่อยากจะทำงานต่อไปในองค์การโดยไม่คิดจะลาออก   th
dc.description.abstractThe objective of this research was to study of factors as influence on job satisfactions related to employee commitment: a case study of Lion Airline staff in ground operation division. The sample were a case study totally 400 persons. The research instrument was a questionnaire. Statistics used to analyze data were 1) Descriptive Statistics 2) the correlation of Pearson Bivariate Correlation and 3) Multiple Regression Analysis with Stepwise Method to find factors that create job satisfactions and employee commitment. The result reveled that, firstly, the personal need factor positively with job satisfactions which the most influence factor was growth need, balance of life and relatedness need. The relationship was significantly related to job satisfactions. Secondly, the intrinsic motivation positively with job satisfactions which the most influence factor was recognition, work Itself, advancement and responsibility. The relationship was significantly related to job satisfactions. Thirdly, the extrinsic motivation positively with job satisfactions which the most influence factor was salary, technical supervision, working condition, company policy and administration and job security. The relationship was significantly related to job satisfactions. Furthermore, the study found that five components of job satisfactions that related to employee commitment: (1) Job characteristics Satisfaction (2) Job Security Satisfaction  (3) Salary and welfare Satisfaction (4) Working Condition Satisfaction  (5 Technical Supervision Satisfaction. The relationship was significantly related to organizational commitment. The study suggested that organization should focus on job motivation that to make personnel more satisfaction on job and committed to the organization because the organization commitment has related to employee intention as work.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2019-06-23T07:31:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 5911711001.pdf: 6043102 bytes, checksum: d2f158fbb7a398cb5fda1d48cc08dfa9 (MD5) license.txt: 115 bytes, checksum: 2047cfd32b272b6ffc853575a013e11b (MD5) Previous issue date: 7th
dc.format.extent197 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherความพึงพอใจในการทำงานth
dc.subject.otherการทำงาน -- แง่จิตวิทยาth
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การth
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การ -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา : พนักงานส่วนงานภาคพื้นดิน  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์th
dc.title.alternativeFactors as influence to job statisfactions related to employee commitment : case study of Thai Lion Air staff in ground operation divisionth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameการจัดการมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record