Wisdom Repository Repository

อุดมการณ์การเมือง การข้ามพ้นความเป็นซ้ายและขวา (2)

อุดมการณ์การเมือง การข้ามพ้นความเป็นซ้ายและขวา (2)

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-07-23T09:37:35Z
dc.date.available 2019-07-23T09:37:35Z
dc.date.issued 2562-07-20
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 20 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 th
dc.identifier.other c-190720063039 (20 ก.ค. 62/07:32)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4513
dc.description.abstract แนวคิดที่ว่าด้วยการข้ามพ้นการแบ่งขั้วระหว่างความเป็นซ้ายและขวา อันมีพื้นฐานความเชื่อว่า สังคมยุคใหม่มีสิ่งที่ดำรงอยู่ภายในสังคมที่เรียกว่า "อภิบรรยาย" ในเชิงอุดมการณ์ ซึ่งครอบงำความเชื่อของสังคมอย่างมั่นคงและยาวนานในยุคแห่งสมัยใหม่นิยมถึงวาระเสื่อมคลายมนต์ขลังและกำลังแตกสลาย ลัทธิและคำสอนทางการเมืองที่แพร่หลายมานานนับศตวรรษได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและนักการเมืองจำนวนมากว่ากลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญต่อไป อวสานนิยมแบบข้ามพ้นความเป็นซ้ายและขวา มีนัยแสดงให้เห็นว่า โลกทางการเมืองในยุคปลายศตวรรษที่ยี่สิบ และต้นศตวรรษที่ 21 นั้น มิใช่โลกที่มีการแข่งขันแบบเป็นขั้วความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ซ้ายและขวาดังในอดีตอีกต่อไป หากแต่เป็นโลกที่มีความหลากหลายและซับซ้อนของแนวคิด อุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ที่มีพื้นฐานความเชื่อจากเพศสภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม อุบัติขึ้นในสนามการเมือง อันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของระเบียบสังคมหลังประเพณีนิยม และการสะท้อนกลับทางสังคม ปรากฎการณ์เหล่านี้ทำให้ปัจเจกบุคคลมีอิสระในการเปลี่ยนแปลงความคิดอัตลักษณ์ และบรรทัดฐานทางการเมืองและสังคมมากขึ้น ภายในบริบทที่มีการเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยเหตุที่ความเป็นจริงทางการเมืองมีความซับซ้อนและหลากหลายมิติ การทำความเข้าใจจึงต้องเปิดกว้างทางความคิด เปิดรับความแตกต่างทางความเชื่่อและกระบวนทัศน์เข้ามาผสมผสานเพื่อเป็นแนวทางร่วมในการทำความเข้าใจ การยึดติดกับอุดมการณ์หรือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งตายตัว หรือการพยายามบีบบังคับสภาพความเป็นจริงทางการเมืองตามอัตตาของตนเองให้เหลือเพียงแค่ "ขั้วความขัดแย้ง" ประเภทที่ว่า "ถ้าไม่ขวา ก็ต้องเป็นซ้าย" ถ้าไม่ใช่ "ประชาธิปไตย ก็เป็นเผด็จการ" หรือแม้กระทั่งการแบ่งขั้วแบบ "ปฏิ-กษัตริย์นิยม" กับ "กษัตริย์นิยม" ของนักวิชาการและนักการเมืองบางกลุ่ม ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ดูเป็นการลดทอนความจริงทางการเมืองที่ซับซ้อน และหลากหลายให้มลายหายไป th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject อุดมการการเมือง th
dc.subject แนวคิดใหม่ทางการเมือง th
dc.subject.other อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other แนวคิดทางการเมือง th
dc.subject.other แนวคิดใหม่ทางการเมือง th
dc.title อุดมการณ์การเมือง การข้ามพ้นความเป็นซ้ายและขวา (2) th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language