Wisdom Repository Repository

อุดมการณ์การเมือง (9) พหุวัฒนธรรมนิยม อัตลักษณ์และความหลากหลาย

อุดมการณ์การเมือง (9) พหุวัฒนธรรมนิยม อัตลักษณ์และความหลากหลาย

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-09-07T08:58:46Z
dc.date.available 2019-09-07T08:58:46Z
dc.date.issued 2562-09-07
dc.identifier c-190907063013(7 ก.ย. 62/07:18)
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 th
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4619
dc.description.abstract พหุวัฒนธรรมนิยมปรากฎขึ้นในอาณาบริเวณทางการเมืองครั้งแรกในประเทศแคนาดาเมื่อปี 1965 ต่อมาแพร่ออกไปสู่ประเทศออสเตรเลีย และตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 พหุวัฒนธรรมนิยมได้กลายเป็นประเด็นเด่นในแวดวงการวิวาทะทางการเมืองระดับโลก อันที่จริงพหุวัฒนธรรมนิยมเป็นพื้นที่ของการถกเถียงทางอุดมการณ์มากกว่าเป็นอุดมการณ์ด้วยตัวของมันเอง ขอบเขตของการถกเถียงเป็นทัศนะเกี่ยวกับการเติบโตและการดำรงอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม แก่นของหลักคิดพหุวัฒนธรรมนิยมประกอบด้วยการเมืองของการยอมรับซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ สิทธิของชนกลุ่มน้อย ความหลากหลาย อันมีหลักคิดว่า เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเท่าเทียมในสังคม มิใช่มีเพียงเรื่องความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย การกีดกันทางการเมืองและความด้อยโอกาสทางสังคมเท่านั้น หากแต่ยังมีเงื่อนที่ลึกยิ่งกว่า นั่นคือกระบวนการทำให้เป็นชายขอบที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม ซึ่งปฏิบัติการผ่านความคิดแบบ ตรึงภาพลักษณ์ และค่านิยมซึ่งสร้างวิธีคิดแก่ผู้คนเกี่ยวกับการรับรู้ตนเองและผู้อื่น ดังนั้น การสร้างความเท่าเทียมในสังคมจึงต้องสร้างการเมืองแห่งการยอมรับขึ้นมาสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเปิดพื้นที่ทางสังคมแก่ชนกลุ่มน้อยให้สามารถยืนยันความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองได้ ด้านหลักคิดแบบเฉพาะส่วนนิยมให้ความสำคัญต่อความแตกต่างมากกว่าความเหมือนกันของกลุ่มคนในสังคม อัตลักษณ์ในแง่นี้จึงเชื่อมโยงบุคคลกับสังคมเข้าด้วยกัน ส่วนนักพหุวัฒนธรรมนิยมยังให้คุณค่าแก่สิทธิของชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะสิทธิทางพหุวัฒนธรรม เรื่องนี้ คิมลิคกา (1995) นักวิชาการชาวแคนาดาเสนอสิทธิสามประการด้วยกันคือ สิทธิในการปกครองตนเอง สิทธิสรรพชาติพันธุ์ และสิทธิแห่งการมีตัวแทน ซึ่งค่านิยมสำคัญที่เป็นรากฐานของการยอมรับความหลากหลายคือ ความเข้าใจและการมีขันติธรรมต่อความแตกต่าง แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมในสังคมไทยเริ่มปรากฎเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการนำไปใช้เชิงนโยบายสำหรับแก้ปัญหาความขัดแยังในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการใช้การปฏิบัติที่แตกต่างเชิงบวกต่อชนส่วนน้อยทางศาสนาและชาติพันธุ์ คาดว่าอุดมการณ์พหุวัฒนธรรมนิยมมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ทั้งในรูปแบบของการปกครองตนเอง การขยายสิทธิ การปฏิบัติที่แตกต่างเชิงบวก และการเพิ่มจำนวนตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาในองค์การและสถาบันของรัฐให้ครอบคลุมและมีสัดส่วนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject พหุวัฒนธรรมนิยม th
dc.subject ความหลากหลาย th
dc.subject อัตลักษณ์ th
dc.subject.other อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other พหุวัฒนธรรมนิยม th
dc.subject.other ความหลากหลาย th
dc.subject.other อัตลักษณ์ th
dc.title อุดมการณ์การเมือง (9) พหุวัฒนธรรมนิยม อัตลักษณ์และความหลากหลาย th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language