Wisdom Repository Repository

อุดมการณ์การเมือง (11) สตรีนิยม ความยากลำบากในการข้ามพ้นปิตาธิปไตย

อุดมการณ์การเมือง (11) สตรีนิยม ความยากลำบากในการข้ามพ้นปิตาธิปไตย

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-09-23T10:59:12Z
dc.date.available 2019-09-23T10:59:12Z
dc.date.issued 2562-09-21
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 th
dc.identifier.other c-190921063043(21 ก.ย. 62/07:13)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4621
dc.description.abstract จุดเริ่มต้นยุคแรกของ สตรีนิยม เกิดกลางศตวรรษที่ 19 บนฐานของการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศทั้งในเรื่องสิทธิทางการเมืองและกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตั้ง ถัดมาในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 สตรีนิยมมีการเคลื่อนไหวและการจัดตั้งความคิดเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความคิดเกี่ยวกับการปลดปล่อยสตรีให้เป็นอิสระจากการครอบงำของความคิดปิตาธิปไตย(ระบบพ่อปกครองลูก) และมีอำนาจกำหนดปริมณฑลส่วนตนด้วยตนเอง แก่นความคิดหลักของสตรีนิยมมีสี่ประการคือ การให้คำนิยามการเมืองแบบใหม่ การวิพากษ์อุดมการณ์ปิตาธิปไตย เพศและเพศสภาพ และความเท่าเทียมและความแตกต่าง ด้านการเมืองในโลกตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันเป็นการเมืองของบุรุษ และความเป็นบุรุษนี้เชื่อมโยงกับพื้นที่สาธารณะหรือสังคม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การศึกษา อาชีพ ศิลปะ และวรรณกรรม สตรีนิยมมีความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบ บุรุษชีวิตสาธารณะ เป็นการเมืองแบบ สตรีชีวิตส่วนตัว ซึ่งเป็นการเมืองที่เน้นและให้ความสนใจเรื่องบทบาทครอบครัว บทบาทการกำเนิดเด็ก การเลี้ยงดูเด็ก และการทำงานในครอบครัว ด้านสตรีนิยมมี 4 อุดมการณ์ย่อย คือ สตรีนิยมแบบเสรีนิยม สตรีนิยมแบบสังคมนิยม สตรีนิยมแบบเข้มข้น และสตรีนิยมแบบคลื่นที่สาม สตรีนิยมส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นและศรัทธาต่อเป้าหมายของความเท่าเทียมทางเพศและเชื่อว่าสามารถสถาปนาความสมานฉันท์ระหว่างเพศได้ โดยเฉพาะสังคมที่ไม่มีการเหยียดเพศ ในสังคมไทยผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งอย่างเป็นทางการพร้อม ๆ กับผู้ชาย ตั้งแต่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นครั้งแรกขบวนการสตรีนิยมในสังคมไทยมีการเคลื่อนไหวโดยวิชาการและองค์การพัฒนาเอกชนบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามความคิดแบบสตรีนิยมแบบเสรีนิยมมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันไม่น้อย จึงทำให้มีการส่งเสริมบทบาทและกำหนดมาตรการเสริมสร้างสิทธิทางการเมืองของสตรีมากขึ้น รวมถึงมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งเสริมบทบาทและสิทธิของสตรีให้มีความเท่าเทียมกับบุรุษ แต่ยังมีความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือ สังคมไทยอุดมไปด้วยความคิดและความเชื่อแบบปิตาธิปไตยหรือบิดา (ผู้ชาย) เป็นใหญ่ ซึ่งยังคงเป็นความคิดกระแสหลักที่ครอบงำผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม การขยายบทบาทสตรีให้เพิ่มมากขึ้นจนมีความเท่าเทียมกับบุรุษในปริมณฑลทางการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการต่อสู้ทางความคิด ทางวัฒนธรรมและทางการเมืองอีกยาวนาน th
dc.format.extent 2 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject สตรีนิยม th
dc.subject ปิตาธิปไตย th
dc.subject.other อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other สตรีนิยม th
dc.subject.other ปิตาธิปไตย th
dc.title อุดมการณ์การเมือง (11) สตรีนิยม ความยากลำบากในการข้ามพ้นปิตาธิปไตย th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language