Wisdom Repository Repository

อุดมการณ์การเมือง(12-1) ชาตินิยม นัยแห่งความเป็นชาติและการกำหนดชะตากรรมของพลเมือง

อุดมการณ์การเมือง(12-1) ชาตินิยม นัยแห่งความเป็นชาติและการกำหนดชะตากรรมของพลเมือง

Show simple item record

dc.contributor.author พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
dc.date.accessioned 2019-09-28T10:12:26Z
dc.date.available 2019-09-28T10:12:26Z
dc.date.issued 2562-09-28
dc.identifier.citation ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน - วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 th
dc.identifier.other c-190928063004(28 ก.ย. 62/06:58)
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4622
dc.description.abstract ความคิด ชาตินิยม กำเนิดขึ้นมาในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส เพื่อต่อต้านการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในปี 1789 ซึ่งความคิดชาตินิยมผลิตขึ้นในนามของประชาชนบนพื้นฐานที่ว่าประชาชนคือชาติ และต้องการให้ประชาชนปกครองตนเอง ความคิดชาตินิยมในระยะเริ่มต้นจึงมีลักษณะของการปฏิวัติและเชื่อในประชาธิปไตย แต่ต่อมาแนวคิดชาตินิยมได้ถูกผลิตความหมายใหม่อย่างหลากหลาย และได้รับการนำไปใช้ในหลากมิติและหลายเป้าประสงค์ทางการเมือง แก่นความคิดของชาตินิยมประกอบด้วย ความคิดเรื่องชาติ (The Nation) ความคิดเกี่ยวกับชุมชนอินทรียภาพ (Organic Community) ความคิดเรื่องการกำหนดชะตากรรมด้วยตนเอง (Self-Determination) และความคิดเรื่องวัฒนธรรมนิยม (Culturalism) ด้านการก่อตัวของความเป็นชาติทั้งจากปัจจัยภววิสัย (สิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ขึ้นกับความรู้สึก) และอัตวิสัย (มุมมองความคิดเห็นจากความรู้สึก) ส่งผลให้เกิดความคิดที่แข่งขันกันสองประการคือ 1. แนวคิดบรรพชนนิยม กับ แนวคิดชาตินิยมพลเมือง ซึ่งแนวคิดแบบบรรพชนนิยมเน้นความสำคัญต่อเอกภาพของชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ ชาติถูกกำหนดลักษณะจากการสืบทอดร่วมกันต่อ ๆ กันมาจากชาติพันธุ์เดียวกันผู้คนมีพันธะผูกพันจากการมีบรรพชนร่วมกันเชื่อมโยงกันด้วยภาษา ศาสนา ประเพณี วิถีชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและฟาสซิสต์ มีแนวคิดกีดกันคนเชื้อชาติอื่น แม้ว่ากลุ่มคนนั้นจะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม 2. แนวคิดชาตินิยมพลเมือง ให้ความสำคัญกับจิตสำนึกพลเมืองและความจงรักภักดีต่อชาติ ในมุมมองของชาตินิยมพลเมือง ชาติอาจประกอบด้วยพหุเชื้อชาติ หลากชาติพันธุ์ หลายศาสนาและวัฒนธรรม มีแนวโน้มผนึกรวมประชาชนทุกกลุ่มในสังคมเข้าสู่ความเป็นชาติ ส่วนหลักคิดสี่ประการอันได้แก่ ชาติ ชุมชนอินทรียภาพ การกำหนดชะตากรรมด้วยตนเอง และวัฒนธรรมนิยม ก่อตัวเป็นอุดมการณ์ชาตินิยม และแสดงบทบาทสำคัญทางการเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่สนามการเมืองมีความหลากหลายทางอุดมการณ์เมื่ออุดมการณ์ชาตินิยมเข้ามาสู่สนามการแข่งขันทางอุดมการณ์ก็เกิดการผสมผสานกับอุดมการณ์การเมืองอื่น ๆ และก่อรูปเป็นลูกผสมทางอุดมการณ์ขึ้นมาอย่างน้อยสี่ประเภท คือ ชาตินิยมแบบเสรีนิยม ชาตินิยมแบบอนุรักษ์นิยม ชาตินิยมแบบขยายอำนาจ และการต่อต้านอาณานิคมและชาตินิยมหลังอาณานิคม th
dc.format.extent 3 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
dc.subject อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject ชาตินิยม th
dc.subject.other อุดมการณ์การเมือง th
dc.subject.other ชาตินิยม th
dc.title อุดมการณ์การเมือง(12-1) ชาตินิยม นัยแห่งความเป็นชาติและการกำหนดชะตากรรมของพลเมือง th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
dc.rights.holder พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต th
dc.rights.holder ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language