Show simple item record

dc.contributor.advisorทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์th
dc.contributor.authorธัญพิชชา สามารถth
dc.date.accessioned2019-10-30T08:19:38Z
dc.date.available2019-10-30T08:19:38Z
dc.date.issued2015th
dc.identifier.otherb191041th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4640th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก และ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออกth
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และใช้แบบสอบถามถามคาถามจาก บุคลากรในเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครระยอง จานวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 85.89 ของแบบสอบถามที่เก็บจริง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตในการทางาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรม LISRELth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวันออก มีความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การด้านความทุ่มเทเพื่อความสาเร็จขององค์การ อยู่ในระดับมาก ความผูกพันต่อองค์การด้านความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อยู่ในระดับน้อยth
dc.description.abstract2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เรียงตามลาดับ คือ วัฒนธรรมองค์การ (TE=.54) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (TE=.31) คุณภาพชีวิตในการทางาน (TE=.22) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (TE=.21) โดยปัจจัยทั้งหมดมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การที่ระดับth
dc.description.abstract3) ตัวแบบที่พัฒนาขึ้น (Proposed Model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (2/df เท่ากับ 1.31 ค่า CFI เท่ากับ .99 ค่า RFI เท่ากับ .98 ค่า SRMR เท่ากับ .03 ค่า RMSEA เท่ากับ .03 ค่า GFI เท่ากับ .97 และค่า AGFI เท่ากับ .95) ตัวแปรในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครได้ร้อยละ 70th
dc.description.abstractข้อเสนอแนะ 1) เทศบาลนครควรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานควรให้ความสนใจต่อการทางานของลูกน้อง ให้ความเสมอภาคกับลูกน้องอย่างเท่าเทียมกัน การให้การสนับสนุนในการทางาน มีความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือการทางานร่วมกัน และเห็นถึงความสาคัญของส่วนรวม ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์การth
dc.description.abstract2) เทศบาลควรส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน การปฏิบัติของหัวหน้างาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถในการทางาน เปิดโอกาสในการทางานเพื่อคนอื่น และมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการทางาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันจะนาไปสู่การเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากรth
dc.description.abstract3) เทศบาลควรหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานให้กับบุคลากร ในเรื่องของการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทางาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ความปลอดภัยในการทางาน และให้บุคลากรมีเวลาในการทางานและการใช้ชีวิตส่วนตัวที่สมดุลกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการทางานให้ดีขึ้น และจะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้นth
dc.description.abstract4) เทศบาลนครควรหาแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรได้รับผิดชอบงานที่ตนเองถนัด ประกอบกับให้อิสระในการปฏิบัติงาน จะทาให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสาคัญต่อเทศบาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และนาไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นth
dc.description.provenanceSubmitted by นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ_2562 (บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ) (budsak.a@nida.ac.th) on 2019-10-30T08:19:38Z No. of bitstreams: 1 b191041.pdf: 3427062 bytes, checksum: c7e4128d8ca6a01c682955be4ec0dc84 (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2019-10-30T08:19:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b191041.pdf: 3427062 bytes, checksum: c7e4128d8ca6a01c682955be4ec0dc84 (MD5) Previous issue date: 2015th
dc.format.extent198th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การth
dc.subject.otherการจัดการองค์การth
dc.titleความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออกth
dc.title.alternativeOrganizational commitment of officers in eastern region city municipalitiesth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record